200 میلی متر تا 1400 میلی متر دایره آلومینیوم دیسک برای فنجان آشپزی

Aluminium Sheet Supplier